XPressC12 սարքում շտրիխ կոդի միացում

Սրանք XPC12 (Coppernic C One2) սարքում շտրիխ կոդ կարդալու հնարավորություն ընձեռելու քայլերն են:

Որպես նախապայման համոզվեք, որ տեղադրված եք CopperApps պահոց.

https://developer.coppernic.fr/#/copperapps

Այստեղից ներբեռնեք շտրիխ կոդերի կառավարիչը և հիմնական ծառայությունները, եթե դրանք սարքում չկան.

https://developer.coppernic.fr/#/os/factory_reset?id=c-one%c2%b2-id-platform

https://developer.coppernic.fr/#/barcode/manager?id=configure-the-barcode39s-service

Վերջապես, վերաբեռնեք ստեղները.

https://developer.coppernic.fr/#/products/cone?id=key-mapping

Ստորև բերված է տեսանյութ, թե ինչպես դա անել: